فهرست

اطلاعات آماری منابع فارسی و لاتین

اطلاعات آماری منابع فارسی و لاتین

منابع  چاپی کتابخانه تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان کودکان امیرکلا:

 

تعداد کتابهای فارسی :   5606    جلد تاکنون (1397/7/29)

تعداد کتاب لاتین :        1855    جلد  تاکنون          "

 

تعداد پایان نامه ها:   180 عنوان

تعداد CD  کتاب و مجلات کتابخانه :  260 CD

تعداد مجلات لاتین کتابخانه : 83 عنوان

تعداد مجلات فارسی کتابخانه :  199 عنوان