فهرست

اطلاعات آماری منابع فارسی و لاتین

اطلاعات آماری منابع فارسی و لاتین

منابع  چاپی کتابخانه تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان کودکان امیرکلا:

 

تعداد کتابهای فارسی :   5627    جلد تاکنون (1397/8/29)

تعداد کتاب لاتین :        1865    جلد  تاکنون          "

 

تعداد پایان نامه ها:   187 عنوان

تعداد CD  کتاب و مجلات کتابخانه :  271 CD

تعداد مجلات لاتین کتابخانه : 87 عنوان

تعداد مجلات فارسی کتابخانه :  199 عنوان