فهرست

اطلاعات آماری منابع فارسی و لاتین

اطلاعات آماری منابع فارسی و لاتین

منابع  چاپی کتابخانه تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان کودکان امیرکلا:

 

تعداد نسخه کتابهای فارسی :   5633    جلد تاکنون (1397/10/30)

تعداد نسخه کتاب لاتین :        1866    جلد  تاکنون          "

تعداد عناوین کتاب فارسی :    3380 عنوان

تعداد عناوین کتاب لاتین :  1263  عنوان

تعداد پایان نامه ها:   192  جلد

سی دی کتابخانه :  276 CD

تعداد مجلات لاتین کتابخانه : 87 عنوان

تعداد مجلات فارسی کتابخانه :  212 عنوان