فهرست

آئین نامه وجین منابع

آئین نامه وجین منابع در کتابخانه بیمارستان امیرکلا

آيين نامه وجين منابع در كتابخانه هاي دانشگاه علوم پزشکی بابل

 

 

تبصره 1: منابع واجد ارزش علمي يا تاريخي در صورت فرسودگي و آلودگي در محل خاصي در كتابخانه نگهداري،

و در صورت نياز به استفاده از آن نسخه عكسي تهيه خواهد شد.

ماده6: نسخه هاي تكراري و مازاد برنياز.

ماده7: منابع درسي كه به مرور زمان اعتبار محتوايي خود را از دست داده و كم ارزش شده اند (مثل كتب قديمي دستنامه ها یا تکست ها)،... نگهداري اين گونه منابع در حد يك نسخه از هر عنوان به منظور مطالعه و تحقيق در تاريخچه موضوع مربوط به منبع در کتابخانه مرکزی ضروري است.

ماده8: ويرايش هاي بسیار قديمي كتب حوزه علوم پايه  و بالینی كه به طور منظم ويرايش جديد آنها منتشر مي

گردد و در كتابخانه موجود مي باشد. نگهداري يك نسخه در كتابخانه ضروري است.

ماده9: منابعي كه بنا بر تشخيص کمیته انتخاب کتاب و تایید معاونت محترم پژوهشی دانشگاه جهت عرضه به عموم مراجعان نامناسب تشخيص داده شده باشد. اين گونه منابع در محل خاصي در كتابخانه مركزي دانشگاه نگهداري و بنا بر تشخيص رئيس كتابخانه هاي دانشگاه در اختيار محققان و دانشجويان تحصيلات تكميلي قرار داده مي شود.

منابع مستثني از وجين

تبصره 1: منابع نفيس و هنري كه تصاويررنگي و كاغذهاي اعلاء دارند، وجين نخواهند شد.

تبصره 2: منابع هسته هررشته تحصيلي مشمول وجين نمي باشند.

فصل چهارم: اعضاء كميته وجين منابع

ماده10: اعضاي كميته وجين منابع در كتابخانه مركزي و مركزاسناد عبارتند از:

1 -1. رئيس يا معاون كتابخانه مركزي،

2 -1. يك نفراز كتابداران بخش امانت،

 3-1. یک نفر متخصص موضوعی (مدیر گروه های هر موضوع)

ماده11: اعضاي كميته وجين منابع در كتابخانه دانشكده ،  بیمارستان یا گروه عبارتند از:

1 -1. مسئول كتابخانه،

2 -1. رئيس دانشكده يا نماينده دانشكده،

3 -1. رئيس يا معاون كتابخانه مركزي،

3-1. دو نفر متخصص موضوعی (مدیر گروه های هر موضوع)

فصل پنجم: مراحل انجام وجين

ماده12: كتابخانه موظف است براساس معيارهاي ذكر شده در فصل 3، به شناسايي، انتخاب و جمع آوري منابعي كه

بايد وجين شوند بپردازد.

ماده13: مسئول كتابخانه لازم است پس از شناسائي منابع وجيني، اعضاي كميته وجين كتابخانه را جهت بررسي و

تصميم گيري نهايي در جريان قرار دهد.

ماده14: لازم است مسئول كتابخانه های دانشکده ای و یا بیمارستانی، ليست نهايي منابع وجيني (شامل: عنوان، مولف، سال انتشار و شماره ثبت) را به پيوست صورتجلسه كميته وجين به همراه كتب وجيني به كتابخانه مركزي ارسال نمايد.

ماده15: كتابخانه مركزي موظف است پس از دريافت صورتجلسه منابع وجيني هر كتابخانه، نسبت به حذف شماره

ثبت منبع از نرم افزار كتابخانه اقدام نمايد.

تبصره: در صورت امكان حذف اطلاعات منبع وجين شده به طور كامل فقط در قسمت جستجوي مدرك انجام شود، و در قسمت ورود اطلاعات بدون حذف شماره ثبت هنگام مشاهده مدرك جمله "اين كتاب وجين شده است" در بالاي برگه فهرست ظاهر شود. زيرا از نظر آماري وجود اطلاعات مذكور در نرم افزار مفيد خواهد بود.

ماده16: تصميم گيري نهايي در خصوص كتابهاي وجين شده برعهده کمیته انتخاب کتاب و کمیته وجین با تایید معاونت پژوهشی  دانشگاه مي باشد.

فصل ششم: دوره وجين

ماده17: از نظر زماني بهتر است وجين منابع به صورت مستمر و دو سالانه (درسال های زوج یا فرد و فصل تابستان) و همزمان با قفسه خواني مجموعه ها انجام شود.

ماده19: تعداد منابع وجين شده در هر نوبت بايد متناسب با تعداد كل منابع موجود در كتابخانه باشد

اين آيين نامه در شش فصل، 19 ماده، و 4 تبصره، مورخ ششم آبان هزار و سیصد و نود شش به معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل مطرح، تائيد و تصويب شد و از اين پس لازم الاجرا مي باشد. هر گونه تغيير در مفاد اين آيين نامه به پيشنهاد رياست كتابخانه هاي دانشگاه و تصويب شوراي عالي كتابخانه هاي دانشگاه امكان پذير است.