فهرست

مجلات لاتین کتابخانه

عناوین مجلات چاپی و غیر چاپی (CD) تخصصی و فوق تخصصی کودکان و نوزادان کتابخانه بیمارستان

Clinics  in Perinatology  2017

Journal of Pediatrics 2017

Seminar of Fetal & Neonatal Medicine   2017

Journal of Pediatrics Surgery  2017

Cardiology Pediatrics 2017

Pediatric Radiology  2017

Journal of Child Neurology  2017

Pediatric Infectious Diseases Journal   2017

Journal of Pediatric Hematology & Oncology   2017

Journal of Pediatric Nursing  2017

مرداد 1397

 

کلیه مجلات پزشکی اطفال  را میتوانید از طریق  سامانه منابع الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی بابل در " سامانه منبع یاب دانشگاه " سرچ و مقاله مورد نظر را دانلود فرمایید