فهرست

کتاب الکترونیک

پی دی اف کتاب و سی دی (CD) کتاب های موجود در کتابخانه بیمارستان

 1.     Breast Feeding for Physicians 2014
 2. Neonatal  Resuscitation   2016
 3. Oxford Medical  HandBook   2017
 4. Fanaroff & Martin's Neonatal - Perinatal Medicine  2015
 5. Fanaroff : Bringing Science  Life...    2015
 6. Moffet Pediatric Infectious Disease 2017
 7. تست کودکان  OSCE
 8. ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس
 9. Harrison's Internal Medicine      2015
 10. Heart Sounds & Murmurs
 11. Campbell - Walsh Urology   2016
 12. Fanaroff  2015:  Bringing Science  Life
 13. Goodman &  Gilman  The Pharmacological....
 14. Martindel: The Complete Dray Reference
 15. Pediatric Gastrointestinal & LIver S Diseases  : Wiely  2016
 16. درسنامه جامع آیلتس
 17. اطلس آموزش تزریقات- داروهای تک نسخه ای و هلال احمر
 18. احیا نوزاد 2016
 19. مراقبت آغوشی
 20. آشنایی با داروهای شیمی درمانی