فهرست

کتاب الکترونیک

پی دی اف کتاب و سی دی (CD) کتاب های موجود در کتابخانه بیمارستان

 

Feigin's  Pediatric Infectious Diseases   2019

برنامه راهنمای ایمن سازی  (مصوب کمیته کشوری واکسیناسیون)

Walker's Pediatrics Gastrointestinal Diseases 

   2018

Breast Feeding for Physicians 2014

Nelson textbook of Pediatrics     2016

Neonatal  Resuscitation   2016

Oxford Medical  HandBook   2017

Fanaroff & Martin's Neonatal - Perinatal Medicine  2015

Fanaroff : Bringing Science  Life...    2015

Moffet Pediatric Infectious Disease 2017

تست کودکان  OSCE

ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس

Harrison's Internal Medicine      2015

Heart Sounds & Murmurs

Campbell - Walsh Urology   2016

Fanaroff  2015:  Bringing Science  Life

Goodman &  Gilman  The Pharmacological....

Martindel: The Complete Dray Reference

Pediatric Gastrointestinal & LIver S Diseases  : Wiely  2016

درسنامه جامع آیلتس

اطلس آموزش تزریقات- داروهای تک نسخه ای و هلال احمر

احیا نوزاد 2016

مراقبت آغوشی

آشنایی با داروهای شیمی درمانی

راهنمای جامع مراقبت های ادغام یافته کودک سالم

راهنمای سریع بالینی داروها

داروهای تک نسخه ای + اطلس تزریقات

مروری بر یافته های تصویربرداری در بیماری های قفسه سینه

درسنامه مراقبت تنفسی نوزادان

برنامه احیا نوزاد