فهرست

دوره های آموزشی

دوره های آموزشی برگزار شده در بیمارستان فوق تخصصی کودکان امیرکلا

دوره های آموزشی برگزار شده در بیمارستان فوق تخصصی کودکان امیرکلا در سال 1397 :

 

1.  داوری و نگارش مطالعات کارآزمایی بالینی ( سلسله کارگاه در 4 جلسه)   1397/4/4

2.  کارگاه آموزشی استفاده از منبع الکترونیک پرکاربرد    Clinical key     

1397/5/15

3. کلاس آموزشی مدیریت پسماند برای کلیه کارکنان  بیمارستان از تاریخ  9 الی 10 آبان 1397