فهرست

تازه های کتاب

تازه های کتاب

 

برنامه و راهنمای ایمن سازی ( مصوب کمیته کشوری ایمن سازی) 1394

Feigin Pediatric Infectious Diseases  2019

Algorithms in Pediatrics  2017

Nelson Essential  of Pediatrics  2019

2018  ..Walker's Pediatric Gastrointestinal                                                                                                                 

Moss & Adams Heart Diseases infant & Children  2018

پرستاری کوزیر 2018         

رادیولوژی و سی تی اسکن هاگا 2018

پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث  2018     

ترجمه کتاب راهنمای شیر مادر برای پزشکان  ( آکادمی طب کودکان امریکا)